Pla anti Covid-19 per al curs escolar 20-21

Per a garantir la major seguretat possible dels alumnes i del personal docent, des d’EscaciMat hem redactat un breu protocol d’actuació per al curs 2020-21. Per a la seva elaboració ens hem basat en el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”, distribuït pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (data 3-7-2020).

En aquest protocol ens hem focalitzat a establir instruccions concises i molt concretes, incidint en els punts fonamentals d’actuació:

- La informació i formació prèvia dels monitors.
- La interacció dels monitors amb els alumnes i el personal del centre.
- La logística pràctica en les situacions del dia a dia.
- Establir un pla de continuïtat en el cas de rebrots i nou confinament.

És el nostre desig –com el de tots- que en aquest nou curs les classes es poguessin realitzar amb una certa normalitat, però donada la situació d’incertesa volem aportar solucions i propostes. I, en qualsevol escenari donat, estem preparats per a adaptar la nostra activitat a l’operativa en línia, on els escacs compten amb una llarga trajectòria.

Finalment, recalcar que estarem en contacte permanent amb el centre i atents a qualsevol indicació del Departament d’Educació per a adaptar-nos a la normativa sanitària vigent.

Formació d’equip de monitors.

Es formarà als monitors en el protocol a seguir mitjançant guia escrita i entrevista personalitzada. 

Se’ls indicarà mesures de control, actuació en cas de símptomes i la gestió-desinfecció d’espais durant l’activitat, així com altres aspectes a tenir en compte.

Cada monitor signarà un document assegurant que ha rebut la formació i el certificat d’acte-responsabilitat que acredita que està completament informat.

Indicacions prèvies per a l’equip de monitors.

El monitor/a haurà d’avisar a EscaciMat en cas de:

- Tenir símptomes compatibles amb la Covid-19.
- Tenir sospita o constància d’haver estat en contacte amb algun cas positiu.
- Ser declarat per l’autoritat sanitària com a positiu o contacte d’un positiu declarat.

En conseqüència, des d’EscaciMat ens posaríem en contacte amb el centre escolar.

Composició dels grups.

Es treballarà amb grups tancats i estables des de l´inici de curs. 

No es permetrà la mobilitat d’alumnes entre grups.

No es permetrà que vinguin alumnes a provar puntualment. Segons política del centre, només es permetrà la variació del grup en cas d’inscripcions durant el curs.

Abans de l’inici de l’activitat.

- Rentada de mans del monitor.
- Ventilació de l’espai de classe.

Durant la classe.

- L’ús de mascareta (professor, alumnes) serà obligatòria en tot moment.
- Assegurar rentada de mans dels alumnes a l’inici de la sessió i en casos necessaris (com estornuts).
- Es garantirà el distanciament social sempre que sigui possible, durant les feines i treballs a classe, ús de llibre de treball, ús de tablets o portàtils,...
-Mantenir el flux de ventilació de l’aula.
- Limitar anar al bany durant la sessió a casos necessaris. En cas de produir-se, assegurar rentada de mans abans de reincorporar-se a l’activitat.

En finalitzar la classe.

- Assegurar rentada de mans dels alumnes i professor.
- Acompanyar als alumnes a la següent activitat/espai, segons indicació del centre.
- Ventilar l’espai utilitzat.
- Desinfectar mobiliari i material de joc.

Neteja del material de joc i mobiliari de l’aula. Protocol de desinfecció.

Es realitzarà una vegada conclosa la sessió, per aquest ordre:

- Peces i taulers. S’usarà solució en esprai. En el cas de les peces, es polvoritzaran una vegada guardades en la seva caixa corresponent.
- Mobiliari. Una vegada recollits peces i taulers, es procedirà a desinfecció de les taules usades per l’alumne i el professor, així com altres elements rellevants (ordinador, p. ex.) i el pom de la porta, com a últim element en sortir de l’aula.

Material de neteja i desinfecció.

EscaciMat proporcionarà:

- Netejador/esprai + tovalloletes de neteja (fix en cada centre).
- Gel hidroalcohòlic i mascarilles per a monitors durant el desenvolupament de l’activitat.

Pla de continuïtat.

- En cas de suspensió de l’activitat escolar presencial:
Modalitat en línia, amb ús de la plataforma Zoom.

- En cas de contagi del monitor/a habitual de l’activitat:
a) Substitució temporal fins a la recuperació d’aquest, o bé
b) Pas a modalitat en línia.

- En cas de contagi massiu de la plantilla d´EscaciMat.
La possibilitat d’aquest escenari és molt improbable, atès que els monitors treballen en diferents centres i de manera separada (aules diferents). 

Si de totes maneres es donés aquesta situació, plantegem:

a) Pas a modalitat en línia.
b) Suspensió durant el període sanitari exigible. En aquest període les famílies quedarien lliures del pagament de l’activitat, ja que no s’estaria oferint el servei habitual ni presencialment ni de manera en línia.

 

Ultimes Noticies